Thêm, sửa, xóa chuyên mục

Hướng dẫn tạo mới chuyên mục

Bước 1:Thực hiện đăng nhập vào trang quản trị (admin) theo username và password được cung cấp

Bước 2: Từ menu của trang quản trị, chọn bài viết > chuyên mục

thêm sửa xóa chuyên mục

Bước 3 : Sau khi giao diện tạo mới chuyên mục hiển thị, bạn điền đầy đủ thông tin sau:

thêm sửa xóa chuyên mục

+ Tên : Tên chuyên mục cần tạo

+ Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: Không cần nhập (hệ thống sẽ lấy tự động).

+ Chuyên mục hiện tại:

– Mặc định để Trống thì hệ thống hiểu là đây là 1 chuyên mục Cha (cấp ngoài cùng)

– Nếu bạn chọn là một chuyên mục khác (không để mặc định là Trống) thì chuyên mục mới tạo sẽ là chuyên mục con của chuyên mục đang chọn.

thêm sửa xóa chuyên mục

+ Mô tả: Không cần nhập.

Bước 4 : Bấm nút Thêm chuyên mục để hoàn tất.

Lưu ý: Bạn có thể sửa, xóa, nhập lại chuỗi đường dẫn tĩnh, chọn lại chuyên mục theo các chức năng ở khung bôi đỏ.

thêm sửa xóa chuyên mục